Riktlinjer för examensarbeten - Högskolan i Skövde

6810

Kandidatuppsats - DiVA

Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Resultat: I de valda artiklarna beskrev vårdpersonal olika situationer och etiska utmaningar inom vården av patienter med demens. Situationerna handlade om kommunikationsproblem, etiska värderingar och kränkning av patientens rättigheter. Slutsats: Det fanns många etiska utmaningar för vårdpersonal i mötet med patienter med värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter.

Etiska aspekter uppsats

  1. Emma francke
  2. Balkonger på villa

COPSOQ II har samma struktur som I men har efter en utvärdering av sin föregångare uppdaterats. • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet 1.5. Kursvärdering, publicering och arkivering Aktivitetsbeskrivning uppsats. 1. Aktivitetsbeskrivning uppsats. Lärandemål: visa medvetenhet om och diskutera etiska aspekter på forsknings- och med uppsatsen. Här tas också etiska reflektioner upp och det beskrivs viktiga aspekter vid kvalitativ forskning genom att exempelvis förbereda intervjupersoner med information.

2013 — Stefan Eriksson, docent på Uppsala Universitet, har som arbete att kartlägga forskningsetiska frågeställningar. – Varje forskare måste ta ett  Beskriv hur resultatet bidrar till att uppfylla syftet med examensarbetet och hur resultatet kommer att användas.

Kursplan, Examensarbete i sociologi med inriktning mot

Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. etiska aspekter påkallade av uppsats-ämnet uppmärksammas och diskuteras. I uppsatsen görs väl underbyggda be-dömningar och ställningstaganden på vetenskaplig grund. Samhälleliga och etiska aspekter påkallade av uppsats-ämnet teoretiseras och analyseras.

Berättelseskrivande i skolan: Att studera, beskriva och

Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med misstänkt eller bevisat fu CF-screening aktualiserar etiska överväganden, vilket framhållits av bl.a. Modra et al. (2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts. Hit hör i det aktuella fallet de nyfödda, barn med identifierad CF-mutation, barn med två anlag som ännu inte utvecklat sjukdomen, intervjuer. Utan er hade det inte varit möjligt att skriva denna uppsats.

Materialet används för att åskåd - liggöra eller exemplifiera variationen i de etiska problematiker som kan uppfattas och uppstå i samband med studenters självständiga arbeten och innebär ingen kartläggning av frekvens eller utbredning av etisk problematik inom området. Intresset för etiska frågor återuppväcktes när vi fick information om forskningsprojektet Att undervisa är att välja. Vår uppsats är ett av fem examensarbeten som produceras på Malmö lärarutbildning under 2006. Övriga orter som deltar i projektet är Skövde och Göteborg. Uppsatsen Det här kapitlet innehåller anvisningar om uppsatsens etiska och språkliga aspekter samt svar på vanliga frågor om omfattning, formalia, tryck, inlämning och plagiering. Här ges även information om bedömningskriterier som ni bör ha i åtanke under skrivandet av uppsats inom socionomprogrammet. En bra uppsats kan anta olika etiska aspekterna är särskilt viktiga i forskningen, med hänsyn till den långsik-tiga betydelsen av forskning och den ställning i samhället som forskningen har.
Anna thames counseling

Etiska aspekter uppsats

negativ) av uppsatsen. Synpunkterna och kritiken skall inriktas på uppsatsens innehåll, och endast i mindre utsträckning på s k ”redaktionella aspekter”. Diskussionen bör alltså koncentreras på ”stora frågor” som uppsatsen aktualiserar, och inte på eventuella associationer som uppsatsen kan C-UPPSATS Sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet En litteraturstudie Kerstin Larsson, Maria Petäjävaara Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:231 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/231--SE Etiska reflektioner i forskning med barn är tänkt att utgöra ett underlag för reflektion och diskussion om etiska frågor i forskning där barn deltar. Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet.

Det är viktigt att du i ditt arbete även förhåller dig till uppgiftens etiska aspekter, vilket bland annat innebär att du måste hantera citat och referenser på ett korrekt, akademiskt sätt, och att du i själva texten också bör kommentera om det varit relevant att göra etiska överväganden i samband med din undersökning. Vissa etiska frågor regleras genom lagstiftning. När det gäller etikprövningsfrågor beslutade HT-fakulteterna våren 2017 att ge professor Ulf Görman – under lång tid vetenskaplig sekre-terare för den regionala etikprövningsnämnden i Lund – i upp - gift att, med utgångspunkt i sin erfarenhet om de frågor som Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer. Anna Olander . Uppsats: 15 hp . Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 .
Lars blomqvist stockholm

Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Etiska överväganden. Informationskravet. Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet. Det är viktigt att du i ditt arbete även förhåller dig till uppgiftens etiska aspekter, vilket bland annat innebär att du måste hantera citat och referenser på ett korrekt, akademiskt sätt, och att du i själva texten också bör kommentera om det varit relevant att göra etiska överväganden i samband med din undersökning.

2021 — Under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet ska diarienummer för Vid studentuppsatser med insamling av data gäller:.
Hur lange galler risk 1

trainee kommunikation köln
fastighetsmaklarassistent
studera hr göteborg
fredrik palmstierna familj
hog sanka

C-UPPSATS Ludvig Svedjer - Region Gotland

anonymitet och uppsats och bilder som alternativa uttrycksformer ge utrymme för andra sidor . Som redan framgått finns etiska problem när det gäller anonymitet , barns  uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion gentemot utbildningarna samt överväga formulerandet av en övergripande fakultetsgemensam etisk kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer. Anna Olander . Uppsats: 15 hp . Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva.


Anmäla anonymt till polisen
språkets historia sverige

Samhälleliga och etiska aspekter - Chalmers studentportal

2020 — När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all  I de fall där en osäkerhet ändå kvarstår ska examensarbetet bedömas som forskning och ansökan om etisk prövning lämnas in. Beslut av den regionala  av IB Antonsson — Nyckelord: Harm reduction, etik, sprututbytesprogram, sociologi, Bauman. Syfte: Syftet med vår uppsats är att belysa den etiska dimensionen av harm. Metod: Design, urval, datainsamlingsmetod, etiska överväganden, analys: •.

Intervjuer, deltagande, etik - Stockholmskällan

Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död. Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskap på ett företag som har moral och etik inbyggt i sin produkt. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie. Vi har arbetat utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. För att etiska värden Autonomi Delaktighet Integritet Rättvisa och jämlikhet Vår etiska kompetens Uppmärksamhet Omdöme Motivation och karaktär Allmän etiska ramar Etiska principer Etiska grundläggande Värden Professionella ramar Yrkesetik Professionell etik Ekonomiska ramar Juridiska ramar Lagar & riktlinjer Regionala ramar Kommun Region Yttrande om etiska frågor kring fosterdiagnostik Statens medicinsk-etiska råd översänder härmed rubricerade yttrande för Socialdepartementets kännedom. Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Mona Berglund Nilsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Barbro Westerholm och Conny Öhman. I min uppsats ”Etik och samtal i skolan” har jag undersökt hur etiska samtal i skolan påverkas av bl.a.

I slutet av kapitlet berörs även forskningsetik och miljöaspekter. Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  av SB Bångdahl — Syftet med vår uppsats är att undersöka generella utbildningskrav på Eftersom detta är en litteraturstudie är vi medvetna om att de etiska aspekter som. av B Berger · 2009 — Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att säkerställa att inga uppsatser med ett finns etiska aspekter att överväga i en litteraturstudie trots att inga experiment eller. Uppsatser om ETISKA öVERVäGANDEN LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  13 jan. 2021 — Under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet ska diarienummer för Vid studentuppsatser med insamling av data gäller:.